Select Page
جنس ژل بلیچینگ از چیست؟

جنس ژل بلیچینگ از چیست؟

عواملی چون کهولت سن، سیگار کشیدن و مواد رنگی موجود غذاها و باکتری های دهان و دندان می توانند منجر به تغییر رنگ دندان ها شوند. وقتی مینای دندان ضخامت بیشتری داشته باشد ممکن است باعث سفیدی و شفافیت دندان ها شود، اما به مرور ضخامت مینا کم می شود و  شکست نور کم تر می شود؛...